Privacybeleid

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT STICHTING LIVE MUSIC NOW

Stichting Live Music Now, gevestigd aan Willemsparkweg 141, 1071GX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht je vragen hebben over de wijze waarop Stichting Live Music Now omgaat met je gegevens dan kun je contact opnemen met Irene van Affelen verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van Stichting Live Music Now. Zij is te bereiken via info@livemusicnow.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Live Music Now verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat we je op de hoogte houden van onze activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geslacht
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben / onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@livemusicnow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Live Music Now kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor onze evenementen
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Je te informeren over (wijzigingen van) onze activiteiten
 • – Stichting Live Music Now verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Live Music Now neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Live Music Now) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Live Music Now bewaart je persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Live Music Now verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Live Music Now blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Live Music Now gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Live Music Now en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@livemusicnow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Live Music Now wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Live Music Now neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@livemusicnow.nl.